top of page

Politica de privacidad

1.- ECOGARDEN GALICIA, S.L., en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmao de que este sitio web é propiedade de ECOGARDEN GALICIA, S.L. con domicilio en Chan de Gándara nº37 C.P.36866 Ponteareas (Pontevedra) e CIF: B-36576775 Pontevedra: Documento- 1/2008/2.496,0 Diario-102 Asento-2149 Tomo- 3442 Libro – 3442 Folio -50 Sección – Hoja PO- 45520 .

2.- Asimismo, ECOGARDEN GALICIA, S.L. adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

3.- ECOGARDEN GALICIA, S.L. implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información recabada a través da súa páxina Web www.ecogardengalicia.es

4.- A información obtida por ECOGARDEN GALICIA, S.L. dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.ecogardengalicia.es, será rexistrada nun ficheiro automatizado, propiedade de ECOGARDEN GALICIA, S.L., inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

5.- A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de informar dos distintos servizos que presta a empresa e poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio Web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación comercial que se estableza entre ambas as partes e o envío de comunicacións comerciais sempre relacionadas cos servizos ou produtos de ECOGARDEN GALICIA, S.L.

6.- A cumplimentación dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización de outros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.ecogardengalicia.es, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de ECOGARDEN GALICIA, S.L. coas finalidades expresadas no apartado 5.

7.- Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arreglo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daquellos dereitos que desexe, a ECOGARDEN GALICIA, S.L., Chan de Gándara nº37 C.P.36866 Ponteareas (Pontevedra). Este servizo non terá custo ningún para o solicitante.

8.- Cando un usuario accede á páxina web de ECOGARDEN GALICIA, S.L. pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión…, que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nome, dirección, teléfono, correo electrónico… que non poida ser recabado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, non estará dispoñible para a entidade ECOGARDEN GALICIA, S.L. se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.

9.- ECOGARDEN GALICIA, S.L. reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.

10.- ECOGARDEN GALICIA, S.L. non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio Web ou no seu contido, nin que este se atope actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou subsanalos.

11.- ECOGARDEN GALICIA, S.L. non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos mostrados na conexión a enlaces de terceiros aos que se fai referencia na web.

12.- A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de ECOGARDEN GALICIA, S.L., dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

13.- ECOGARDEN GALICIA, S.L. non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.ecogardengalicia.es, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

bottom of page